Vår visjon

Den beste vegen tilbake til arbeidslivet

Opro sitt formål

Selskapet sitt formål er gjennom produksjon og anna verksemda og i samarbeid med offentlege og private aktørar å skapa grunnlag for sysselsetjing og aktivisering med tilhøyrande oppgåver primært av yrkeshemma, men også overfor andre grupper slik dette til ei kvar tid er naturleg innanfor formålet. Så lenge arbeidskraftstyresmaktene yter tilskot til drifta, gjeld også mål og retningslinjer utarbeidde av desse for drifta. Eventuelle driftsoverskot skal førast attende til verksemda til styrking og vidareutvikling av den ordinære drifta. (Formålet er frå vedtektene, § 3)

Våre verdiar

Respekt

Utvikling

Mestring